» ผู้บังคับบัญชา

 

พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

 

พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชาญ  พิชัยณรงค์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช