» ผู้บังคับบัญชา

2 1114 1 

พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

05 1114 1 

พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

03 1114 1 

พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชาญ  พิชัยณรงค์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 07 1114 1

พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช