พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)

ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยมีการประกอบศาสนพิธี การกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม

พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ว่า

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ซึ่งแปลว่า

"โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ 9"

ในการนี้มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีฯ

ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562