177720พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้โอวาทนักเรียนนายเรืออากาศ ในโอกาสลาศึกษาต่อต่างประเทศ

โดยมีนักเรียนนายเรืออากาศ ปฐมพร ชลรัตน์ ชั้นปีที่1

ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ณ สำนักงานผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562