พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะทำงาน

ในการเข้าตรวจการปฎิบัติราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ฯ

เข้าร่วมรับการตรวจ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ (1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับการตรวจการปฎิบัติราชการของจเรกองทัพอากาศ

มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้า

การปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้เป็นไปตามภารกิจ

โดยมีกำหนดรับการตรวจฯ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562