นาวาอากาศเอก สุริยา วาฤทธิ์ รองเสนาธิการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถโดดร่ม กองทัพอากาศ
ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่
2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 75 นาย
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 70
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ปรีชา ภัทรศีลสุนทร ผู้อำนวยการกองวิชาทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีฯ
ณ สนามโดดร่ม กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน จัดโดยกองวิชาทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ร่วมกับศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ได้ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2562
โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ภาค ดังนี้

1. การฝึกโดดร่มภาคพื้นดิน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
   ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
2. การฝึกโดดร่ม ภาคอากาศ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562
   ซึ่งเป็นการฝึกโดดร่มจากอากาศยาน ณ สนามโดดร่ม กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี