พลอากาศโท พัทนันท์  นุชพงษ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศมินทกษตริยาธิราช
ตรวจเยี่ยมการฝึกในภาคบ่ายของนักเรียนนายเรืออากาศใหม่

(นักเรียนนายเรืออากาศ
รุ่นที่ 67) ด้วยความห่วงใย
พร้อมทั้งให้กำลังใจ
ข้อคิด และมุมมองต่างๆ
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียนนายเรืออากาศใหม่
ฝ่าฟันอุปสรรคในห้วงการฝึก ขัดเกลาและหล่อหลอม
ให้นักเรียนนายเรืออากาศได้เติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่เพียบพร้อม
ของกองทัพอากาศต่อไป
เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2562