1 1

พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561
ในการนี้ พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โดยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้เข้าร่วมประกวดในนามกลุ่ม
LOOKKING
หัวข้อ “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ (สอบภาควิชาการ และพลศึกษา)”
จัดทำโดย นาวาอากาศเอก ณัฐพงศ์ เรียงจันทร์ หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ได้รับรางวัล Value Award ประเภท KM
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ภายในงานมหกรรมการจัดการความรู้ฯ มีการจัดนิทรรศการ “องค์ความรู้สู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ (KM to LO)”
จาก 42 หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และการจัดแสดง Drone UAV & UAS ของกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

1 2 3
4 10 2